2024 3rd International Conference on Energy, Power and Electrical Technology (ICEPET 2024)

Committee

COMMITTEE


Conference General Chair

刘小兵-2.png
Xiaobing Liu, Xihua University, China


Technical Program Committee Chairs 

刘友波-2.jpg
Youbo Liu, Sichuan University, China

任涛-2.png
Tao Ren, Chengdu University of Technology, China


吴晖锽-2.png
Hui-Hwang Goh, Guangxi Univers
ity, China


sevia-latest-239x300.jpg
Sevia Mahdaliza Idrus Sutan Nameh, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia


Publication Chairs

Simon X. Yang-2.jpg
Simon X. Yang, University of Guelph, Canada


张力-2.png
Li Zhang, Xihua University, China


Local Organizing Chairs

江启峰-2.jpg
Qifeng Jiang, Xihua University, China


李正贵-2.jpg
Zhenggui Li, Xihua University, China


Local Organizing Committee Members

Xia Lei, Xihua University, China

Can Hu, Sichuan Society for Electrical Engineering, China

Xiucheng Dong, Sichuan University Jinjiang College, China


Technical Program Committee Members

Jiaxing Lu, Xihua University, China

Disheng Wang, Xihua University, China
Muhammad Junaid, China University of Mining and Technology, China

Mohamed Shaaban, Universiti Malaya, Malaysia

Md. Mamun Bin Ibne Reaz, Universiti Kebangsaan Malaysia,  Malaysia
Hidayat Bin Zainuddin, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Malaysia

Li Liu, Guangxi University, China 

Mohd Shakir Md Saat, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Malaysia

Banu Poobalan, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia 

Muhammad Iqbal Hussain, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia

Leong Kah Hon, Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia

Qing Fu, Sun Yat-sen University, China

Syed Abdul Rahman Kashif, University of Engineering and Technology, Pakistan

Rakesh Patel, CVM University, India
Afifah Shuhada Binti Rosmi, Universiti Malaysia Perlis, Malaysia
Muhammad Junaid, China University of Mining and Technology, China
Chaofei Gao, Beijing Information Science and Technology University,China

Shilong Huang, North China Electric Power University, China
Wenyang Deng, South China University of Technology, China

Shuai Li, University of Electronic Science and Technology of China, Zhongshan Institute, China